Kapitalizm kreuje warunki kontroli i dominacji na poziomie nigdy wcze?niej niespotykanym poprzez technologi? informacyjn?, która nie mo?e by? u?ywana do niczego innego, jak utrzymywania w?adzy.
Alfredo Bonanno
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

rozbrat.org

23561360 1110008355802178 4978227463453919847 nW ?rod?, 15 listopada o godzinie 18:00 w Poznaniu przy ul. Rybaki odby?a si? pikieta „Nacjonalizm nie przejdzie #2. Wygwizdujemy Winnickiego”. Organizatorem akcji by?o porozumienie Pozna? Przeciwko Nacjonalizmowi.

Mieszka?cy Poznania udowodnili, ?e nie dadz? zastraszy? si? faszystom podaj?cym fa?szywe informacje na temat wydarzenia - faszystowska strategia polegaj?ca na budowaniu napi?cia i atmosfery strachu nie zadzia?a?a! Na antyfaszystowskiej pikiecie stawi?o si? oko?o 700 osób.

Wbrew masowo produkowanym przez prawic? kaczkom dziennikarskim, stolica Wielkopolski nie zosta?a zdemolowana przez bojówkarzy z „Antify”. Wszyscy ci, którzy usi?uj? tworzy? symetri? mi?dzy postaw? antyfaszystowsk?, a faszyzmem, nacjonalizmem czy homofobi?, musz? czu? si? rozczarowani.

Powodem zgromadzenia „Nacjonalizm nie przejdzie #2. Wygwizdujemy Winnickiego”, by?o pokazanie niezgody ?rodowisk pozna?skich na wzrastaj?cy nacjonalizm, ataki rasistowskie i neonazizm, który coraz bardziej jest obecny na polskich ulicach. W Poznaniu nie ma miejsca dla pos?a siej?cego nienawi??, podsycaj?cego nagonk? na uchod?ców i odwo?uj?cego si? wraz ze swoj? organizacj? do tradycji przedwojennych faszyzuj?cych ugrupowa?. Winnicki, znany mi?dzy innymi z nieudanego ataku na romskie koczowisko we Wroc?awiu, sta? si? twarz? faszyzuj?cej skrajnej prawicy. Do Poznania przyjecha? tego dnia po to, by spotka? si? z lokalnymi wszechpolakami w jednej z piwnic przy pozna?skich Rybakach. Swój sprzeciw postanowi?y wyrazi?: Pozna? Wolny Od Nienawi?ci, Grupa Stonewall, ?a?cuch ?wiat?a Pozna?, Federacja Anarchistyczna s. Pozna? i wiele innych grup. Obecno?? „wa?nego go?cia” to próba legitymizacji bandyckich dzia?a? nacjonalistów. Przyk?ady faszystowskiej dzia?alno?ci M?odzie?y Wszechpolskiej w Poznaniu to m.in. napady na demonstracje, w tym Marsze Równo?ci, lokale dzia?aczy LGBT, Anarchistyczn? klubo-ksi?garni? Zemsta. G?o?no by?o tak?e o organizowanych przez nich publicznych seansach nienawi?ci przeciw uchod?com i migrantom. Ostatnie dni dodatkowo przynios?y potwierdzenie tego wizerunku. Rzecznik prasowy MW okre?li? pogl?dy tej grupy jako „separatyzm rasowy”, a nacjonali?ci szli podczas sobotniego Marszu Niepodleg?o?ci pod has?em „Europa B?dzie Bia?a Albo Bezludna”.

Licznie zgromadzeni manifestanci przynie?li ze sob? gwizdki, maski z karykatur? Roberta Winnickiego i w?asnor?cznie zrobione potykacze z has?ami antyfaszystowskimi. Nie zabrak?o nadaj?cej ca?o?ci odpowiedni rytm Samby oraz masowo skandowanych okrzyków: „Faszyzm stop”, „Nacjonalizm won z Poznania”, „Raz, dwa, trzy, cztery – do?? z Winnickim do cholery”, „Wolno??, Równo??. Pomoc wzajemna”.

Ostatecznie spotkanie z faszystowskim pos?em by?o wielokrotnie przerywane, a ha?as generowany przez zgromadzenie zag?usza? jego be?kot.

Licznie zgromadzeni uczestnicy i uczestniczki manifestacji z?o?yli na koniec wydarzenia bia?e ró?e, symbolicznie wyra?aj?ce sprzeciw wobec wzrastaj?cej fali neonazizmu. Bia?a Ró?a by?a niemieck? organizacj? antyhitlerowsk?, dzia?aj?c? w latach 1942 – 1943.
 
NACJONALIZM NIE PRZEJDZIE!
POZNA? WOLNY OD NACJONALIZMU!

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent  – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wspó?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet   Nag?o?nienie problemów pracownic ochrony, które zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym równie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby które widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, które posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osób oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com !   Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, które nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemówienia wyg?oszonego na wczorajszego Ogólnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze Ósmego Dnia, która wspar?a protesty studentów i pracowników UAM oraz przede wszystkim studentów i pracowników UAP.Powiem kilka gorzkich s?ów.Nie b?d? mówi? o uniwersytecie w kategoriach "wspólnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet”  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki „Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, która uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbiórce ?rodków, dzi?ki której ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbiórki: ...

Więcej...

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia równych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to równie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian