Pa?stwo jest najbardziej jaskrawym, najbardziej cynicznym i najbardziej pe?nym zaprzeczeniem tego co ludzkie.
Micha? Bakunin
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Solidarni z migrantami - relacja z pikiety

rozbrat.org

uch.pik.malDzi? mia?a miejsce pikieta pod has?ami Solidarni z migrantami! Uchod?cy mile widziani!. Pikieta przez CK ZAMEK zgromadzi?a blisko 200 osb, z r?nych ?rodowisk i grup min. Migrant Info Point, Stowarzyszenie Jeden ?wiat, artystw Teatru smego Dnia, Federacji Anarchistycznej, Rady Osiedla Je?yce jak i zwyk?ych poznaniakw. Pikietuj?cym towarzyszy?a grupa samby, nie mog?o oczywi?cie zabrakn?? transparentw z has?ami Solidarni z migrantami, ?aden Cz?owiek Nie Jest Nielegalny, Uchod?cy serdecznie witamy i Precz z Europejsk? Fortec?.

Protest stanowi? element kampanii na rzecz solidarno?ci z migrantami, jego pocz?tkiem by?o czwartkowe spotkanie w Centrum Amarant. Impulsem do dzia?ania by?y fala antyimigracyjnych wypowiedzi, ktra towarzyszy?a decyzji o przyj?ciu, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej dwutysi?cznej grupy imigrantw. Zaledwie kilkaset metrw dalej na Pl. A. Mickiewicza w tym samym czasie odbywa? si? kilkudziesi?cioosobowy protest rasistw i ksenofobw skupionych w skrajnie prawicowych bojwkach.
W trakcie naszej pikiety podkre?lano konieczno?? solidaryzowania si? z migrantami, ktrzy przybywaj? do Europy cz?sto z krajw ogarni?tych wojn?, takich jak np. Syria. Przypominano jak cz?sto to mieszka?cy Polski w burzliwej historii naszego kraju sami musieli szuka? schronienia i jak nadal emigruj? cho?by ze wzgl?dw na trudn? sytuacj? ekonomiczn?.

01 pikieta 18.07.2015

02 pikieta 18.07.2015
Zapewne pozytywnym zaskoczeniem by? udzia? w pikiecie Prezydenta Poznania Jacka Ja?kowiaka. Prezydent zadeklarowa?, ?e zale?y mu na wielokulturowo?ci miasta, podkre?li? ?e b?dzie stara? si? zorganizowa? pomoc dla grupy syryjskich uchod?cw, ktrzy niebawem przyjad? do naszego miasta. Na pewno ciesz? deklaracj? pomocy ze strony przedstawicieli w?adzy, niestety do?wiadczenie uczy by podchodzi? do nich sceptycznie. W Poznaniu od d?u?szego czasu przebywa grupa romskich uchod?cw, ktrzy korzystali wielokrotnie ze wsparcia cho?by Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorw. Niestety na podobne wsparcie nie mogli liczy? ze strony w?adz zarwno miasta, jak i przedstawicieli w?adz wojewdzkich. Je?li wi?c Pan Prezydent chce faktycznie pomc uchod?com to powinien pami?ta?, ?e grupa Romw nadal czeka na wsparcie.
05 pikieta 18.07.2015
Protestuj?cy wyra?aj?c swoj? solidarno?? z imigrantami podkre?lali, ?e prawo do szukania schronienia i bezpiecze?stwa nie powinno by? ograniczane poprzez budowanie barier takich jak oczekiwanie od uchod?cw wyznawania okre?lonej religii.

08 pikieta 18.07.2015

Elementem pikiety by? rwnie? happening w wykonaniu grupy aktorw Teatru smego Dnia i Circus Ferus odnosz?cy si? do trudnego losu uchod?cy.
Ca?a pikieta przebiega?a w sposb pokojowy i spokojny, w przyjaznej atmosferze i wspania?ej pogodzie. Nieudane prby zak?cenia protestu spotka?y si? ze stanowcz? odpowiedzi?, rasi?ci chc?cy wmiesza? si? w grup? demonstrantw zostali z niej wypchni?ci, a kiedy przemieszczali si? przeciwn? stron? ulicy, ich niemrawe okrzyki z ?atwo?ci? zosta?y zag?uszone przez has?a antyrasistowskie.

09 pikieta 18.07.2015

W tym miejscu nale?y jeszcze raz gor?co podzi?kowa? wszystkim uczestniczkom i uczestnikom protestu. Pokazali?cie, ?e rozumienie prawdziwe znaczenie s?owa solidarno??. DZI?KUJEMY!

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent polemika z Krytyk? Polityczn?

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent   polemika z Krytyk? Polityczn?

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wsp?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet Nag?o?nienie problemw pracownic ochrony, ktre zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym rwnie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby ktre widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, ktre posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osb oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com ! Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, ktre nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemwienia wyg?oszonego na wczorajszego Oglnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze smego Dnia, ktra wspar?a protesty studentw i pracownikw UAM oraz przede wszystkim studentw i pracownikw UAP.Powiem kilka gorzkich s?w.Nie b?d? mwi? o uniwersytecie w kategoriach "wsplnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, ktra uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbirce ?rodkw, dzi?ki ktrej ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbirki:...

Więcej...

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia rwnych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to rwnie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian