Pa?stwo jest najbardziej jaskrawym, najbardziej cynicznym i najbardziej pe?nym zaprzeczeniem tego co ludzkie.
Micha? Bakunin
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

rozbrat.org

do-tekstu-miniaturaW sobot? mia?y miejsce dwa ataki na pozna?skie miejsca zwi?zane z ruchem anarchistycznym – Zemst? i Rozbrat (pe?ny opisu wydarze?, zdj?cia, materia? video pod TYM linkiem). Ataki, mimo ?e nieudolne, inspirowane i przeprowadzone by?y przez cz?onka
M?odzie?y Wszechpolskiej, Remigiusza Stalewskiego (na zdj?ciu na 1 planie, profil na facebooku https://www.facebook.com/remis.stalone ), który „ws?awi?” si? ju? atakiem na demonstracj? antynacjonalistyczn? 8 kwietnia b.r., który sko?czy? si? poturbowaniem, zatrzymaniem przez policj?, a w pó?niejszym czasie wyciekiem sms-ów Stalewskiego do sieci.

do-tekstu-1

Stalewski, wraz z innymi bandytami spod znaku krzy?a celtyckiego, odpowiada obecnie za udzia? w bójcie oraz zniszczenie mienia (drzwi obrotowe do centrum handlowego). Jednak, jak wida? po jego sobotnich poczynaniach, nie ustaje w atakowaniu ludzi i miejsc nie
pasuj?cych do wizji „Wielkiej Polski”. Stalewski, mimo problemów finansowych i braku p?ynno?ci w zobowi?zaniach wobec dostawców nadal prowadzi sklep „Narodowy” przy pl. Cyryla Ratajskiego, notabene w lokalu wynajmowanym mu przez miasto Pozna? (ZKZL).

Kolejnym agresorem by? m?odszy brat Remigiusza, Witold Stalewski (na zdj?ciu po prawej stronie Remigiusza). Witold pozostaje w cieniu brata, na facebooku u?ywa innego nazwiska (https://www.facebook.com/KrzysztofSelega). Jest w?a?cicielem jednoosobowej firmy WITOREM, zajmuj?cej si? us?ugami sanitarnymi. Firma zarejestrowana jest na adres domu rodzinnego Stalewskich.

Nast?pn? postaci?, która obecna by?a zarówno przy ataku na Zemst?, jak i na Rozbrat, by? Daniel „Badi” Trzeciak, na pierwszym zdj?ciu ostatni z prawej (profil na fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000553821942), tel. 501927276):
do-tekstu2
Trzeciak, jak wida? po koszulce, jest zwolennikiem wy?szo?ci bia?ej rasy (krzy? celtycki). 23 wrze?nia wieczorem odpowiedzialny by? za transport grupy pod sk?ot Rozbrat, gdzie zamalowywali oni napis na murze i malowali krzy?e celtyckie oraz obra?liwe epitety. Wcze?niej, w Zem?cie, Trzeciak rzuci? krzes?em, zanim ca?a grupa faszystów salwowa?a si? ucieczk?. Trzeciak na co dzie? u?ywa jednak swojego Fiata Ducato w inny sposób – prowadzi firm? (chocia? w KRS-ie nie widnieje) TransBadi specjalizuj?c? si? w transporcie i przeprowadzkach (https://www.facebook.com/pg/TransBadi/). Po ataku Daniel wy??czy? na swojej facebookowej stronie mo?liwo?? dodawania ocen oraz usun?? numer telefonu. Je?li wierzy? jego statusowi na facebooku, jest kierowc? w firmie Jar-Trans. Trzeciak pozostaje w bliskich relacjach ze Stalewskim, przeprowadza? m.in. sklep Narodowy (jak wida? po naklejkach, równie? Stalewski afiszuje si? ze swoim rasizmem).
do-tekstu-3
Oprócz te trójki, w ataku na Zemst? bra? udzia? jeszcze jeden faszysta, na zdj?ciu w pikowanej kurtce (jego wizerunek wyp?yn?? z nagrania zespo?u pyta.pl):
ten typ
Je?eli kto? go poznaje, prosimy o kontakt.

Apelujemy do wszystkich o rozpowszechnianie tej informacji. Faszystowscy bandyci nie mog? si? czu? w naszym mie?cie bezkarnie, nale?y im to w ka?dy mo?liwy sposób komunikowa?.

Pozna? wolny od faszyzmu. No Pasaran!

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent  – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wspó?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet   Nag?o?nienie problemów pracownic ochrony, które zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym równie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby które widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, które posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osób oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com !   Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, które nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemówienia wyg?oszonego na wczorajszego Ogólnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze Ósmego Dnia, która wspar?a protesty studentów i pracowników UAM oraz przede wszystkim studentów i pracowników UAP.Powiem kilka gorzkich s?ów.Nie b?d? mówi? o uniwersytecie w kategoriach "wspólnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet”  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki „Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, która uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbiórce ?rodków, dzi?ki której ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbiórki: ...

Więcej...

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia równych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to równie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian